Løn

Du får fuld løn under praktikperioderne af din uddannelse og i skoleperioderne ydes der SU. Den månedlige grundløn er i øjeblikket 18.940kr. Derudover optjener du et ekstra tillæg på ca. 2.000 kr. i gennemsnit om måneden i de perioder du arbejder i skiftehold. Ved fastansættelse stiger lønnen med ca. 3.000 kr.

Udover den fulde løn optjener du også tjenestemandspension svarende til ca. 15% af din grundløn. Hvis du arbejder over, kan du få det udbetalt. Uddanner du dig efterfølgende som fx praktikvejleder eller ønsker at arbejde på en af vores særafdelinger, ydes der også ekstra tillæg.

Hvis du som led i din uddannelse bliver udstationeret til et fængsel i en anden del af landet, dækker Kriminalforsorgen eventuelle ekstraudgifter efter statens regler.

Jobgaranti

Når du har afsluttet din uddannelse, er du garanteret et job som fængselsbetjent i Kriminalforsorgen.

For at gennemføre uddannelsen skal du bestå grunduddannelsens eksamener, og blive bedømt egnet til jobbet af din arbejdsplads tre gange i løbet af uddannelsen. Denne vurdering sker på baggrund af dine personlige og praktiske kompetencer og din generelle egnethed til jobbet.

Du kan derefter søge et job som fængselsbetjent i alle Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse i hele

Arbejdstider

Jobbet som fængselsbetjent betyder, at du i stor udstrækning selv være med til at planlægge dine vagter, så jobbet bliver foreneligt med både familieliv og fritidsinteresser.

Jobbet er baseret på skifteholdsarbejde, hvor der arbejdes både dag, aften, nat, weekend og helligdage.

Formiddagsvagter
Starter typisk kl. 07 eller kl. 08 og slutter typisk kl. 14 eller kl. 15

Eftermiddagsvagter
Starter typisk kl. 14 eller kl. 15 og slutter typisk kl. 21 eller kl. 22

Nattevagter
Starter typisk kl. 22 og slutter typisk kl.07

En del af fængselsbetjentene på Enner Mark Fængsel bor langt fra tjenestestedet. For de kolleger, er der mulighed for, mellem en eftermiddagsvagt og en formiddagsvagt, at overnatte i personalehuset.

Arbejdsmiljø

Jobbet som fængselsbetjent i Kriminalforsorgen kræver i høj grad psykisk og fysisk robusthed. Langt de fleste arbejdsdage forløber uden problemer, men der kan være forhold, der i længden er fysisk og psykisk belastende.
Fysisk kan man belastes af fx uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og trange pladsforhold. Psykisk kan belastningen fx opstå ved at rolige situationer pludselig kan udvikle sig til at være anspændte og voldsomme, hvor det bliver nødvendigt med magtanvendelse. Belastningen kan også bestå i, at man kan komme ud for episoder med trusler og overfald.
Enner Mark Fængsel og Kriminalforsorgen har for at imødegå såvel de fysiske som de psykiske belastninger, iværksat en lang række initiativer, blandt andet:

  • Samarbejde med Sundhedsdoktoren.dk, som på klinikken i personalehuset, tilbyder personalet gratis behandlinger, rådgivning og akut hjælp af kiropraktor, fysioterapeut, massør og zoneterapeut. Endvidere sikrer ordningen mulighed for gratis og anonym bistand fra såvel psykologer som socialrådgivere, revisorer og mange andre faggrupper.
  • Ved hændelser af voldsom karakter, iværksættes et omfattende psykologisk kriseberedskab. Det sikrer øjeblikkelig krisestyring umiddelbart efter hændelsen, og målrettet indsats over for de ramte i tiden efter.

Pligter og rettigheder

Som fængselsbetejnt ansættes du i en tjenestemandsstilling. Som tjenestemand har man nogle pligter og rettigheder. Der kan være områder, hvor der er væsentlig forskel fra at være ansat i en privat virksomhed. F.eks. har du i teorien pligt til at møde på arbejde på en fridag, hvis du bliver beordret til det. Heldigvis er dette dog normalt ikke nødvendigt på Enner Mark Fængsel, hvor personalet normalt frivilligt dækker ubesatte poster som opstår på grund af sygdom eller andet. Som tjenestemand har du ingen strejkeret, og du har pligt til at påtage dig og udføre de arbejdsopgaver, du bliver bedt om. Du skal også kunne leve op til den tillid og agtelse, der forventes af statens medarbejdere, uanset om du er på job eller har fri.

Men omvendt følger der også rettigheder, som giver dig nogle fordele som tjenestemandsansat. F.eks. er der en høj grad af sikkerhed i ansættelsen og en beskyttelse om ordnede arbejds- og lønforhold. Du har eksempelvis ret til fuld løn under barsel, sygdom og ferie og som fastansæt har man mulighed for at søge tjenestefri i en periode indtil 3 år og være sikker på at kunne komme tilbage i jobbet.

Videreuddannelse

På det faglige plan er der i Kriminalforsorgen mange muligheder for at gå i forskellige retninger. Mange har, inden ansættelse i Kriminalforsorgen, erhvervserfaring fra et tidligere arbejde med tætte menneskelige relationer. I jobbet som fængselsbetjent er der rig mulighed for at udvikle sig fagligt inden for dette område. Man har også mulighed for at blive instruktør i et eller flere af de ca. 50 forskellige trænings- og behandlingsprogrammer, der er for indsatte i fængslerne.

Fængselsbetjente kan også videreuddanne sig og blive instruktør på fx grunduddannelsens teoretiske moduler eller de interne kurser for personalet. Fx er testlederne ved den fysiske optagelsesprøve fængselsbetjente, der er uddannet til denne funktion. Det er også muligt at blive praktikvejleder, hvor du er med til at uddanne nye fængselsbetjente i den praktiske del af uddannelsen. Med en uddannelse som fængselsbetjent, har du også mulighed for at arbejde inden for administration, drift, personale m.v. i hele Kriminalforsorgen.

Efter nogle år i jobbet er der mulighed for at avancere til en mellemlederfunktion eller lederstilling. Ud over en vel gennemført grunduddannelse er det en forudsætning, at man har de rette kompetencer og kvalifikationer samt en bred viden om Kriminalforsorgen. Ved udvælgelsen til lederstillinger lægges der vægt på, at man har gennemført og bestået Kriminalforsorgens interne udvælgelsesforløb og lederuddannelse.

Udviklingsmuligheder

Som fængselsbetjent får du mange muligheder for at udvikle dig både personligt og fagligt. Arbejdet med de indsatte, giver en menneskelig indsigt som man kun får i jobbet som fængselsbetjent. Du vil på flere måder blive meget mere robust og orienteret om mennesker, der vil bringe dig frem til en helt anden indsigt i mennesker og give dig nyt perspektiv og styrke i livet. Du vil selvfølgelig også udvikle dine organisatoriske og administrative sider, for det er et job, hvor man har styr på tingene.

Kriminalforsorgen tilbyder – for de rette – flere forskellige uddannelses- og karrieremuligheder. Der er blandt andet mulighed for at blive instruktør i trænings- og behandlingsprogrammer, grunduddannelsens teoretiske moduler eller de interne kurser for personalet. Du kan også vælge at blive testleder ved den fysiske optagelsesprøve eller praktikvejleder, så du er med til at uddanne nye fængselsbetjente i den praktiske del af uddannelsen. Hvis du med tiden ønsker en mere administrativ hverdag, kan du arbejde inden for administration, drift, personale m.v. Efter nogle år i jobbet er der også mulighed for at avancere til en lederstilling.