Denne beskrivelse er rettet til dig, der ønsker at gøre tjeneste som fængselsbetjent ved Enner Mark Fængsel. Den har til formål at sikre, at du er bekendt med og har indvilliget i de krav og forventninger, der stilles til dig som fængselsbetjent i det nye fængsel.

Beskrivelsen angiver rammerne for dit arbejde som fængselsbetjent og nogle eksempler på dette. Den er således ikke en udtømmende liste over konkrete opgaver. Den angiver endvidere i hvilken ånd og med hvilke holdninger, vi forventer, at du som fængselsbetjent udfører din tjeneste, både i forhold til tjenestestedet, kollegerne og de indsatte.

Beskrivelsen skal ses i sammenhæng med DFK’s ”Overordnede målsætninger for Enner Mark Fængsel”, med Kriminalforsorgens Principprogram og med Kriminalforsorgens Visionspjece.

Vi forventer af dig, at du gør dit bedste for at medvirke til opfyldelsen af de målsætninger, der er gældende for det nye fængsel.

Du skal som fængselsbetjent dække følgende opgaveområder:

 • personlig kontakt med de indsatte
 • orden og sikkerhed
 • sagsbehandling
 • fritidsaktiviteter
 • beskæftigelse af de indsatte

Du skal under udførelsen af disse opgaver søge at motivere de indsatte til at gøre en indsats for at komme ud af kriminalitet, misbrug og anden uhensigtsmæssig adfærd, fx ved at deltage i behandling for alkohol- eller stofmisbrug eller i adfærdskorrigerende behandlingsprogrammer.

I det omfang, du ikke selv er direkte indblandet i løsningen af en opgave vedrørende de indsatte, forventer vi, at du spiller aktivt og positivt med i forhold til de kolleger, der er direkte beskæftiget med løsningen af opgaven. Dette gør du blandt andet ved både overfor kollegerne og de indsatte at signalere opbakning til opgaven og at støtte op omkring den praktiske udførelse af den.

Under udførelsen af disse opgaver skal du være opmærksom på, at sikkerheden i fængslet i høj grad baserer sig på den dynamiske sikkerhed, og at personlig kontakt med de indsatte, og derigennem kendskab til den enkelte indsatte, er afgørende for dit arbejde som fængselsbetjent. Tilsvarende er det afgørende for løsningen af dine øvrige opgaver, at du gennem personlig kontakt med de indsatte har opnået et kendskab til disse.

 

Vi forventer derfor af dig, at du med din holdning og din adfærd

 • medvirker til at skabe og opretholde en gensidig respekt og et konstruktivt forhold mellem indsatte og ansatte.
 • er adfærdskorrigerende vejleder for de indsatte
 • viser opmærksomhed på den enkelte indsattes situation og tilstand
 • medvirker til at normalisere de indsattes dagligdag og til at forbedre de indsattes ansvarlighed og selvrespekt
 • er nærværende og synlig i forhold til de indsatte
 • viser menneskelig respekt og forståelse over for de indsatte
 • viser professionel indstilling til de indsatte
 • støtter og motiverer de indsatte til at leve et kriminalitetsfrit liv i og uden for fængslet

 

Kontakten med indsatte er en opgave i sig selv, men er derudover basis for udførelsen af opgaverne inden for orden/sikkerhed, sagsbehandling og fritid.

Både af hensyn til sikkerheden i fængslet og i forhold til samfundet udenfor skal du selvstændigt varetage ordens- og sikkerhedsmæssige opgaver i fængslet, fx

 • opgaver med hensyn til at forhindre kriminalitet i fængslet, fx

                -         undvigelser

                -         vold og trusler

                -         indsmugling af, handel med og brug af ulovlige genstande og illegale
                          stoffer m.v.

 • praktisk orienterede opgaver i forbindelse med blandt andet

                -         optælling, runderinger samt undersøgelse af personer og lokaliteter

                -         ledsagelse/transport af indsatte i og uden for fængslet

                -         gennemførelse af indsættelse, besøg, udgang, løsladelse

                -         anvendelse af relevante fysiske og tekniske hjælpemidler

 • vejledning og rådgivning af indsatte og besøgende samt andre ansatte og myndigheder om relevante regler
 • gennemførelse af konfliktløsning, blandt andet ved at

                -         vurdere risiko og relevante metoder til at løse konflikter

                -         vælge og bruge mindst muligt indgribende metode til konfliktløsning

                -         medvirke til evaluering, debriefing/opfølgning

                -         modvirke negative tendenser blandt de indsatte

 • udarbejdelse af rapporter i overensstemmelse med gældende regler
  • opretholdelse af fængslets ordensregler
  • beskæftigelse af de indsatte, herunder i form af afløsning for og assistance til værkmestre, når dette er nødvendigt

 

Vi forventer derfor af dig, at du

 • blandt andet gennem din kontakt med de indsatte søger at forebygge tilsidesættelser af ordenen og sikkerheden i fængslet, og at du griber ind overfor sådanne tilsidesættelser på passende måde og med passende midler efter situationen
 • viser vilje og evne til at udøve naturlig myndighed
 • er en god kollega, hvilket bl.a. vil sige, at du

                -         er opmærksom på dine kollegers situation, både fagligt og personligt

                -         bakker dine kolleger op, når de varetager deres opgaver

                -         samarbejder fleksibelt og anerkender og respekterer de enkelte
                          faggruppers indsats og kompetencer

 • er en loyal medarbejder, hvilket bl.a. vil sige, at du

                -         udfører din tjeneste samvittighedsfuldt, professionelt og efter bedste
                          evne og i overensstemmelse med gældende regler og trufne
                          beslutninger og med de principper, der er gældende for
                          Kriminalforsorgens virksomhed

                -         medvirker til at udvikle et godt arbejdsmiljø for alle

 • vedligeholder din fysiske form og dit kendskab til selvforsvar, magtanvendelse og førstehjælp

 

Inden for sagsbehandling skal du udføre arbejdsopgaver i de sager vedrørende de indsatte, der ifølge den gældende arbejdsfordeling mellem fængselsfunktionærer og andre faggrupper påhviler dig.

For eksempel skal du inden for sagsbehandling kunne

 • vejlede og rådgive indsatte om gældende lovregler og praksis inden for almindeligt forekommende sagstyper som fx udgang, overførsel, løsladelse, høring af andre myndigheder, besøg, ansøgninger, klagesager mv.
 • varetage eller formidle kontakt til interne og eksterne ressourcepersoner under hensyntagen til tavshedspligten
 • selvstændigt udføre generelle sagsbehandlingsopgaver, herunder

                -         analysere og vurdere den indsattes sag og handlemuligheder ved
                          konkrete ansøgninger samt udarbejde oplæg til afgørelse

                -         træffe afgørelse i det omfang kompetencen hertil er uddelegeret

                -         lave relevante skriftlige oplæg/indstillinger, notater i indsattes
                          personjournal og udtalelser i klagesager

 • varetage rollen som kontaktperson, herunder

                -         løbende vurdere den indsattes muligheder og vejlede den indsatte
                          herom

                -         deltage i mødevirksomhed vedrørende de indsatte

                -         i samarbejde med andre faggrupper være med til at udarbejde en
                          handleplan for den enkelte indsatte og løbende følge op på denne plan

                -         tage kontakt til relevante ressourcepersoner i eller uden for
                          Kriminalforsorgen eller yde den indsatte støtte til at tage denne kontakt.

 • selvstændigt være bagstopper for andre kontaktpersoner ved deres fravær
 • indgå i behandlingsarbejdet med de indsatte, både misbrugsbehandling og programvirksomhed, enten ved aktiv deltagelse i arbejdet, eller ved aktivt og positivt medspil

 

Vi forventer derfor af dig, at du

 • sætter dig ind i gældende regler og holder dig opdateret vedrørende disse
 • sætter dig ind i brugen af IT, herunder Klientsystemet, og holder dig opdateret vedrørende dette
 • i din sagsbehandling er professionel, grundig, seriøs og engageret
 • samarbejder med andre personalegrupper og eksterne samarbejdspartnere i respekt for disses opgaver og synspunkter
 • holder dig løbende orienteret om sagerne vedrørende de indsatte, som du er kontaktperson for

 

Inden for fritidsområdet skal du igangsætte eller motivere de indsatte til at igangsætte og deltage i aktiviteter vedrørende sport, hobby, kulturelle aktiviteter mv., også aktiviteter, hvori du selv deltager. Dette gælder både planlagte aktiviteter og spontane aktiviteter på indsattes eller ansattes initiativ.

 

Aktiviteterne kan fx være:

 • turneringer internt på afdelingen eller i fængslet
 • kurser, temadage eller anden form for undervisning eller projektvirksomhed vedrørende fx madlavning eller andre former for almindelig daglig livsførelse
 • foredrag, café, musik, udstillinger mv.
 • aktiviteter uden for fængslet i det omfang, dette efter gældende regler kan lade sig gøre

 

Vi forventer derfor af dig, at du

 • vejleder om fængslets udvalg af fritidsaktiviteter samt om regler og praksis i forbindelse med afvikling af fritidsaktiviteter i og uden for fængslet
 • tager initiativ til fritidsaktiviteter i dagligdagen
 • arrangerer og gennemfører fritidsaktiviteter selvstændigt og i samarbejde med andre, herunder indsatte
 • selv deltager i fritidsaktiviteter med de indsatte

 

Vi forventer generelt af dig, at du

 • anlægger et helhedssyn både i forhold til fængslet og til Kriminalforsorgen
 • er opmærksom på værdien af og mulighederne i tværfagligt samarbejde
 • udviser fleksibilitet og omstillingsparathed i forhold til nye eller ændrede opgaver, både i konkrete tilfælde og generelt
 • udviser loyal samarbejdsvilje, både i forhold til ledelsen og de øvrige medarbejdere
 • medvirker til at fængslet har et højt niveau inden for orden/sikkerhed, sagsbehandling og fritidsaktiviteter
 • forbereder din deltagelse i møder, deltager aktivt og bidrager konstruktivt
 • vejleder nye medarbejdere og medinddrager dem i arbejdet og det kollegiale fællesskab
 • arbejder for et godt arbejdsklima og et godt arbejdsmiljø i fængslet
 • søger viden om og følger gældende love, regler og politikker i Kriminalforsorgen
 • søger at udvikle dine personlige og faglige kompetencer
 • i alle forhold gør dit bedste for at være en god repræsentant for fængslet og for Kriminalforsorgen